این جا را به معرفی سیاره کتاب اختصاص دارم. اگر بخواهم اسمی از کتابی بیاورم، پست مربوط می شود به اینجا، هرچند که ممکن است هنوز در وبلاگ اصلی هم اسم کتابی آورده شود. در عوض، شور و شوق های کاغذی می ماند برای همان تنها مانده. اینجا بیشتر مکانی است برای کتاب هایی که خوانده شده اند، در حال خوانده شدنند، یا هرچیز دیگر... اینجا کتاب ها اسم دارند و تشخص... اینجا با کتاب ها مانند یک فرد رفتار می شود، و در تنها مانده مانند یک اجتماع، یک کُل.

 

اینجا، خبری از لینک دانلود نخواهد بود. نیز، خبری از خلاصه داستان، ژانر یا این چیزها هم نخواهد بود. به جد معتقدم هرچه کمتر با داستانِ یک کتاب خواننده آشنا باشد بهتر است. با اینحال، ممکن است جملات خوبی از بعضی کتاب ها، آورده شود.

 

در پایان هر پستِ معرفی، یکی از این دو جمله خواهد آمد:

این کتاب را ندارم. (توضیح)

این کتاب را دارم.

اگر کتابی را نداشتم، یعنی از کتابخانه یا دوستان گرفتم، که توضیحش را خواهم نوشت. اگر کتابی را داشته باشم، و کسی به آن احتیاج داشته و نتوانسته پیدا کند، خوشحال می شوم با امانت دادن باعث دوباره خواندن کتاب بشوم، آخِر می دانید، کتاب ها یک مدت که بی حرکت یک جا می نشینند، دلشان می گیرد. پس اگر به کتابی احتیاج داشتید، یک میل بزنید، یا اگر از دوستان هستید که روش های دیگری هم می شناسید. یادمان نرود که کتاب ها برای خوانده شدن‌اند، نه برای دکور!